Το τοπογραφικό Διάγραμμα είναι ένα σχέδιο που αναπαριστά το περίγραμμα του κτιρίου και τα όρια του οικοπέδου με ακριβείς συντεταγμένες κορυφών στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87. Επιπλέον αποτυπώνονται οι όμορες ιδιοκτησίες και οι δρόμοι, τα κράσπεδα, οι στύλοι υψηλής τάσης, τα μεγάλα δέντρα κτλ.

Επίσης περιλαμβάνει τους ισχύοντες όρους δόμησης, απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα καθώς και φωτογραφίες του οικοπέδου. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Επιπρόσθετα διεκπεραιώνουμε την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, με την έκδοση αντίστοιχου Κ.Η.Δ.