Κατόπιν αυτοψίας στο χώρο σας είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αν αυτός πληροί τα απαραίτητα κριτήρια ένταξης, αλλά και να σας παρέχουμε συμβουλές και προτάσεις για τις πιθανές επεμβάσεις, καθώς και για τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. 

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χαρακτηρίστηκε ως ένα Νέο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών για … Έξυπνα Σπίτια

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί
 2. Υφίσταται Νόμιμα
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/ 11/ 2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 5. Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
  Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών.
 2. Τοποθέτηση/ αντικατάσταση θερμοκάλυψης/ κελύφους
  Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
  Καταργείται η επιλεξιμότητα για νέους καυστήρες πετρελαίου
  Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
  Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.'
 4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας

 1. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
  Επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενερκειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
  Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering).
 2. Συστήματα αποθήκευσης
  Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού
 3. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
  CE Πιστοποιημένες. Επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart home)

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας

 • έξυπνου φωτισμού
 • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Απομακρυσμένου ελέγχου

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh.

Εκτιμώμενη έναρξη υποβολής αιτήσεων

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τις επιλέξιμες κατοικίες αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον χρόνο , σε διακριτές χρονικά ημερομηνίες ανά Περιφέρεια.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα το οποίο απαιτεί από τον ιδιοκτήτη την έγκαιρη προετοιμασία ΠΡΙΝ την έναρξη υποβολής των δηλώσεων, έτσι ώστε η ένταξή του να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιη.